Girit Mühendislik
Girit Mühendislik
Girit Mühendislik
Girit Mühendislik

     Yapıların fiziksel ömrünü tamamlaması, riskli yapı kapsamına girdiğinin tespiti ve bina deprem risk raporu almak için mevcut projeler ve tapuyla riskli yapı tespiti yapmaya yetkilendirilmiş olan kurum ve kuruluşlara başvuru neticesinde kentsel dönüşüm süreci başlar.

 

Yetkili kuruluşların uzman teknik kadrosu, binanızda gerekli incelemeleri gerçekleştirerek ortaya çıkan tespit ve çalışmalar sonucu, yapının deprem risk raporunu hazırlar. Sözü edilen yapının; Zemin Etüdü ve Deprem Risk Raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkili kuruluşu tarafından sınırlarınız dahilinde yer alan il Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne teslim edilir. Bu rapor altında, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, taşınmazının durumunu tapu müdürlüğünüze bildirir. Elde edilen veriler sonucunda

 

durum tespit raporu, mülk sahiplerine iadeli taahhütlü olarak bildirilir. Malikler 15 gün içinde tespite karşı İl Kentsel Dönüşüm Müdürlüklerine dilekçe vererek itiraz edebilirler. Rapora ve itiraz kararına karşı diğer malikler idare mahkemesinde kararın ya da raporun iptali davası açılabilir. Bu dava neticesinde iptal kararı verilirse durum tapuya bildirilir ve işlenir. İlgili Bakanlık, rapor onayını (tespiti yaptırana) yazı ile bildirir. Bu bildirim sonrasında ilgili Bakanlık riskli yapı ve veya site maliklerine yıkım için 60 gün günden az olmamak üzere tahliye süresi bildirir. Bu süre zarfında bakanlık / belediyeler elektrik, su, doğalgaz verilmesini durdurabilir.

 

 Bakanlık onay yazısının tebliğinden sonra, yaklaşık 60 gün içinde daha önce görüşmeleri yapılan müteahhit (yüklenici) ile yapılan ön anlaşma doğrultusunda bina maliklerinin en az 2/3 çoğunluğu ile Bina Ortak Karar Protokolü imzalanır. Bu protokol neticesinde riskli yapının yıkımı kararı alınır. Ortak Karar Protokolü’nde binanın yıkılmasının nasıl olacağı, arsa paylarına karşılık

Girit Mühendislik

Hakkımızda

Yönetmelikler

ÇGS

Referanslar

İletişim

Girit Mühendislik
Girit Mühendislik
Girit Mühendislik

yeni inşaatta  nasıl paylaşım yapılacağı, inşaatın nasıl yapılacağı, yüklenici ile paylaşımının nasıl yapılacağı, yeniden inşaatı için bakanlık onayı ile kentsel dönüşüm kredisinden yararlanılması gibi ilke kararları ve konular da yer alır. Bina Ortak Karar Protokolü, bağlı bulunduğunuz İl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne sunulur. Bina ya da sitenizin yıkımının akabinde maliklerin veya bakanlığın talebi ile kat irtifakı ve kat mülkiyeti kaldırılır, arsa payları malikleri adına kaydedilir. Yapılan anlaşma doğrultusunda ifraz, tevhid ve arazi düzenlemesi yapılır.  Ortak Karar Protokolü’ne katılmayanların bağımsız bölümlerine ilişkin arsa payları, bakanlık tarafından rayiç değeri tespit ettirilerek bu değerden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılır.

 

Bu suretle paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde, bu paylar, Bakanlığa, TOKİ ’ye veya idareye devredilir.

Ortak Karar Protokolü doğrultusunda müteahhitlik lisansına sahip yüklenici ile kat karşılığı İnşaat ve Satış Vaadi Sözleşmesi noterde yapılır. Binanın yeniden inşaatı veya güçlendirilmesinin yapılması için yüklenici tarafından tüm projeler hazırlatılır ve ilgili belediyeden ruhsat alınır. Kentsel Dönüşüm İnşaatı süreci başlar.

Girit Mühendislik

KENTSEL DÖNÜŞÜM REHBERİ

designed by Yücel Türkoğlu ® 2015
Girit Mühendislik

SON DEPREMLER

İletişim

info@giritmuhendislik.com.tr
 
 
0 (532) 760 48 61
 
 
0 (232) 224 48 61