Girit Mühendislik
Girit Mühendislik
Girit Mühendislik

Yeraltı suları umumi sular meyanında olup devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Bu suların her türlü araştırılması, kullanılması, korunması ve tescili kanun hükümlerine (Yer altı Suları Hakkında Kanun) tabidir. Yer altı suyu kuyularının açılması için DSİ (Devlet Su İşleri) Umum Müdürlüğünden belge alınması mecburidir.

 

23.12.1960 yılında yürürlüğe girmiş olan 167 sayılı "Yeraltı suları Hakkında Kanun" hükümlerine göre su kuyusu açtırmış olanlar, Devlet Su İşlerinin ilgili Müdürlüğünden KUYU RUHSATI almak zorundadır. Ülkemizin su kaynaklarının her geçen gün azalması ve kirlenmesi sonucuyla birlikte küresel ısınmadan kaynaklanacak kuraklık ve susuzluk durumları da dahil su kuyuları çok büyük tehlike altındadır. Kısaca ruhsatsız kuyular risk altındadır.

Kuyu ruhsatı almak için su kuyusunun açıldığı parselin tapu belgesi ve tarafımızdan hazırlanacak belgeler ile ilgili müdürlüğe tarafımızın başvuru yapması yeterlidir.

 

 

Hakkımızda

Yönetmelikler

ÇGS

Referanslar

İletişim

Girit Mühendislik
Girit Mühendislik
Girit Mühendislik

KUYU RUHSATI

Girit Mühendislik

Arama belgesi : Yeraltısuyu aranmasında belge almayı icabettiren işler için bir sene süreli arama belgesi verilir. Bu süre içinde, arama bitirilmezse; belge sahibinin, sürenin son ayı içinde müracaat etmesi şartıyla belge bir sene için temdit edilir. Bu süre zarfında da arama bitirilmezse; belge hükümsüz sayılır ve iş sahibi yeniden belge alır.

 

 

Kullanma belgesi : Arama belgesine dayanarak arazisinde yer altı suyu bulunan kimse, bu suyu kullanabilir. Ancak, bir ay içinde Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğüne müracaat ederek kullanma belgesi alır.

 

Islah ve tadil belgesi : Kullanma belgesini haiz bir kimse arazisindeki kuyuların veya yer altı suyu membalarının verimini artırmak veya başka bir maksadı sağlamak gibi mülahazalarla bunlar üzerinde kendiliğinden her hangi bir müdahalede bulunamaz veya kuyuların kullanma şeklini değiştiremez. Ancak, Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğünden "Islah ve tadil belgesi" almak suretiyle, böyle bir ameliyeye girişebilir.

 

 

Tescil : Bu kanun hükümlerine göre verilen bütün belgeler, Devlet Su İşleri Umumu Müdürlüğü tarafından bir sicile kaydedilir.

Girit Mühendislik

SON DEPREMLER

İletişim

info@giritmuhendislik.com.tr
 
 
0 (532) 760 48 61
 
 
0 (232) 224 48 61
Girit Mühendislik
designed by Yücel Türkoğlu ® 2015